Πιλοτική Δράση Απομάκρυνσης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων από την περιοχή των Λαχανοκήπων Θεσσαλονίκης

Απομάκρυνση και Ανακύκλωση αποβλήτων ΑΕΚΚ από τον ποταμό Χαβρία, στην Ορμύλια Χαλκιδικής